بررسی عملکرد مدارس در یادواره یاران شیدایی

عملکرد مدارس استان در چهارمین یادواره یاران شیدایی مورد بررسی قرار گرفت.

Photo

عملکرد مدارس استان توسط دبیرخانه بازبینی و بررسی گردید و از حضور مدارس فعال و پویا تقدیر و تشکر می نمائیم و امیدواریم شاهد حضور فعالانه ی مدارسی باشیم که تاکنون اخبار و فعالیت های کمرنگی را در چهارمین یادواره یاران شیدایی داشته اند. شایان ذکر است دبیرخانه چهارمین یادواره یاران شیدایی ، گزارش عملکرد مدارس را تا پایان آذرماه تنظیم و آماده سازی و به مؤسسه فرهنگی آموزشی امام حسین(ع) ارسال نموده است.