دومين مجمع عمومي يادواره يارن شيدايي (پسرانه دوره اول – شماره 3 مشهد)

دومين مجمع عمومي يادواره يارن شيدايي (پسرانه دوره اول – شماره 3 مشهد)

به جهت اطلاع رساني مستمر در خصوص سومين يادواره ياران شيدايي و پيگيري فعاليت هاي انجام شده توسط دانش آموزان دومين مجمع عمومي يادواره ياران شيدايي با حضور تمام دانش آموزان دبيرستان پسرانه امام حسين(ع) شماره سه دوره اول ، در محل نمازخانه برگزار شد.

1 (11) (1)

1 (12)